دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده

در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می گردد، سازمان­ها شاهد محیط­هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می­شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی می باشد، به بیانی دیگر تنها جزء ثابت تغییر می باشد. امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند. به اظهار دیگر، سازمان­هایی در برابر تغییرها و تحول­ها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند. اما در این بین نکته قابل توجه این می باشد که دستیابی به دانش و اندوخته های دانش سازمان، بدون یادگیری ممکن نیست. یادگیری، کلید دستیابی به دارایی های دانشی و در نتیجه افزایش سرمایه نامشهود می باشد (سبحانی نژاد و دیگران، 1385). دانش، غذای سازمان یادگیرنده می باشد؛ مواد مغذی دانش، سازمان را قادر به رشد می سازند. افراد ممکن می باشد بیایند و بروند اما اگر دانش ارزشمند از دست برود، شرکت آماده مرگ خواهد بود. (مارکوارت، 1996)

پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش، باعث شده می باشد تا توجه واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد. سوکنان (1998)، می گوید بعضی تعاریف از مدیریت دانش، به گونه‌ای می باشد که آن را حتی تا سطح مدیریت داده ها تنزل داده می باشد. مالهوترا(2000)، تعریف خود را از مدیریت دانش این‌گونه ارائه می دهد: «مدیریت دانش، فرایندی می باشد که بواسطه آن سازمان­ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند» (Malhotra,2000). هاینس ، مدیریت دانش را فرایندی می‌داند که مبتنی بر چهار رکن می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای